Hotline: 087-412-0888, 087-412-4888

โปรแกรมทัวร์

taiwan lion พาจ๊วด-650

Taiwan Lion พาจ๊วด 4 วัน 3 คืน

Call for price

Taiwan Lion พาจ๊วด 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เริ่มต้นเพียง  12,999  บาท เดินทาง พฤศจิกายน – มิถุนายน 2563

Product Description

ดาวน์โหลด PDF

Taiwan Lion พาจ๊วด 4 วัน 3 คืน

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวิ่นหวู่ วัดพระถัง
หมู่บ้านสายรุ้ง ฟ๋งเจียไนท์มาร์เก็ต

โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)

เที่ยวไต้หวัน เที่ยวหนัก จัดเต็ม ครบทุกไฮไลท์ โปรแกรม Update!!

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และ พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา”

นมัสการรูปปั้นพระถังซัมจั๋ง
ที่ได้อัญเชิญประดิษฐานกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965นำท่านนมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์

หมู่บ้านสายรุ้ง
สถานที่ถ่ายรูปสุดฮิต หมู่บ้านสายรุ้งเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของเมืองไถจง เดิมถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นบ้านพักทหาร แต่ภายหลังกลายเป็นที่อยู่อย่างถาวรและมีแต่ความเงียบเหงา ทำให้ต่อมา นายหวง หยุง ฝู (Huang Yung-fu)ทหารผ่านศึกที่ได้สร้างภาพวาดที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่สวยงามและยังสร้างความมีชีวิตชีวาจากสีสันของภาพวาดที่เริ่มจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่บ้านอีกหลายๆหลังในเขตหมู่บ้านสายรุ้ง โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในทีวี, พืชสัตว์ นก, กระบือ และคนพื้นเมือง เป็นต้น

ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน จะมีร้านรองเท้ากีฬาหลากหลายแบรนด์ชื่อดัง และยังมีอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

อุทยานเหย่หลิว
จุดเหนือสุดของไต้หวันมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหินและมีหินที่เป็น Landmark ของที่นี่คือหินเศียรราชินี

ถนนเก่าจิ่วเฟิน
ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลงจิ่วเฟินเคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งและเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวันให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้าร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตที่มีอยู่มากมายอีกด้วย

หมู่บ้านสือเฟิน
ตั้งอยู่ในอำเภอผิงซี ซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน เนื่องจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของรถไฟที่ใช้ขนถ่านหิน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป อุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินกลายเป็นแค่เรื่องเล่าในพิพิธภัณฑ์ ดังนั้นหมู่บ้านโบราณสือเฟินจึงทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในเรื่องอาหารที่เป็นของขึ้นชื่อ นอกจากนั้นยังเป็นที่นิยมในการปล่อยโคมลอย

 

วันที่แรกของการเดินทาง  สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน

วันที่สองของการเดินทาง  สนามบินเถาหยวน – เข้าที่พัก – เช้าเมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกวงวัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต

วันที่สามของการเดินทาง ร้านพายสับปะรด – Cosmetic Shop – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิน – สือเฟินปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย) – Taipei Fish Market

วันที่สี่ของการเดินทาง วัดเซี๋ยไห่ (เฉินหวงเหมี่ยว) – ศูนย์GERMANIUM – หมู่บ้านทหารโบราณ (SISINAN CUNOLD MILITARA VILLAGE) – ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ

วันที่ห้าของการเดินทาง สนามบินเถาหยวน -สนามบินดอนเมือง

 

เริ่มต้นเพียง  12,999  บาท

กำหนดการเดินทาง พฤศจิกายน – มิถุนายน 2563

 ทัวร์เที่ยวเต็มร้อย ไปกี่ครั้ง ก็คุ้ม สนุก ทุกทริป

Share Button
Download PDF

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Taiwan Lion พาจ๊วด 4 วัน 3 คืน”

two × 1 =