Hotline: 087-412-0888, 087-412-4888

โปรแกรมทัวร์

TAIWAN

TAIWAN T- DED MIRACEL IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน

Call for price

TAIWAN ไทเป – หนานโถว – เจี้ยอี้ – ไทจง เที่ยวไต้หวัน ไม่มีเอ้าท์ มีแต่หลงรัก บินหรูอยู่ดี พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว ในห้องพัก 1 คืน ราคาเริ่มต้น 13,900 .-

Product Description

ดาวน์โหลด PDF

TAIWAN  T- DED MIRACEL IN TAIWAN  5 วัน 3 คืน

ไทเป – หนานโถว – เจี้ยอี้ – ไทจง 

เที่ยวไต้หวัน ไม่มีเอ้าท์ มีแต่หลงรัก 

บินหรูอยู่ดี พัก 5 ดาว 

แช่น้ำแร่ส่วนตัว ในห้องพัก 1 คืน 

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยู่ในเขตของซันมูลเลกเนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจาก แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600 – 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า สุริยันจันทรา ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศริมทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน นำท่านขึ้นสู่วัดเสวียนจางนมัสการอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ได้อัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965

หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า(Formosan Aboriginal Culture)

หนึ่งจุดไฮไลท์ของไต้หวัน ที่รวมความหลากหลายสีสันไว้ในที่เดียว หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ตั้งอยู่เมืองหน่านโถว ซึงหมู่บ้านแห่งเป็นสถานที่ที่จัดแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองแบบดั้งเดิม เช่น การเต้นรำแบบพื้นเมืองดั้งเดิม การร้องรำทำเพลง และการ จำลองพิธีการแต่งงานแบบพื้นเมืองดั้งเดิม อีกทั้งยังมีหมู่บ้านจำลองของแต่ละชนเผ่า รวมถึงให้ ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึก ณ ร้านขายของที่ระลึกของแต่ละชนเผ่า นอกจากนั้น ณ ที่แห่งนี้ยังมี สวนพฤกษชาติให้ท่านได้รับชมความสวยงามของธรรมชาติ ซึ่งในช่วงมีนาคมของทุกปีจะเข้าสู่ ช่วงเทศกาลดอกลาเวนเดอร์ และสวนสนุกให้ท่านได้สนุกสนานครื้นเครง

เมืองเจี่ยอี้(Chiayi)

เมืองที่ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาและทะเล เจียอี้เป็เมืองที่มีแหล่งธรรมชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกถึง 3 อุทยาน ซึ่งทั้ง 3 อุทยานนั้นมีทัศยนียภาพที่โดดเด่นและสวยงามแตกต่างกันไป “จากภูเขาสู่ที่ราบ จากที่ราบสู่วิวทะเล”

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (Alishan National Scenic Area)

ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวไร่ชาอาลีซานที่มีชื่อเสียงสลับกับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม จากนั้นพาท่านแวะชิมชาอาลีซานที่ ร้านชา (Tea Shop)ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมันปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเป็นของฝากเดินทางต่อสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

เมืองไทจง (Taichung)

เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของไต้หวันเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรมตามพุทธศาสนา

อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน (Yang Ming Shan National Park)

ห่างจากตัวเมืองไทเปประมาณ 20 กิโลเมตร จากทางเหนือเท่านั้น ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน ลักษณะเป็นเทือกเขาที่มีอณาเขตกว้างถึงประมาณ 7 หมื่นไร่ ภายในอุทยานแห่งนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายที่น่าสนใจ ได้แก่แคมป์ปิ้ง เส้นทางเดินป่า ปีนเขา ชมสัตว์ป่า น้ำตก ต้นไม้ ป่าไม้ บ่อน้ำแร่ ทั้งนี้สถานที่แห่งนี้ในแต่ละฤดูก็มีความน่าสนใจหรือเสน่ห์แตกต่างกันออกไป

ย่านซีเหมินติง(Xi Men Ding)

ตั้งอยู่ในเมืองไทเป ที่แห่งนี้เปรียบเสมือน สยามแสควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแฟชั่นที่ทันสมัยของวัยรุ่นในไต้หวัน ภายในตลาดมีของมากมายๆ โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ หรือของ กิ๊ฟช้อปมากมายที่มีให้อัพเดทแฟชั่นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นของที่มีแบรนด์ หรือไม่มีแบรนด์ อีกทั้งสินค้ามีแบรนด์ของทีนี้ยังถือได้ว่ามีราคาที่ถูกเหมาะสำหรับนักช้อปมากมายให้ได้มาช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)

ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้า มากมาย

อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว (Yue Liu National Park)

อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลม ทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่แรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  

วันที่สองของการเดินทาง   สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เมืองเจียอี้

วันที่สามของการเดินทาง   เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –เมืองไทจง

วันที่สี่ของการเดินทาง   ไทเป –ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน –ย่านซีเหมินติง

วันที่ห้าของการเดินทาง   ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก– ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 

ราคาเริ่มต้น   13,900

กำหนดการเดินทาง

เดินทาง : มกราคม - เมษายน  2562

เที่ยวทัวร์เต็มร้อยบริการดีเที่ยวครบราคาประหยัด !! 

 

Share Button
Download PDF

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TAIWAN T- DED MIRACEL IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน”

11 + 4 =